โรงเรียนบ้านตาขุน

หมู่ที่ 1 บ้านโคกหมอ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-397261

นายจรัญ  ทองปัสโนว์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาขุน

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนบ้านตาขุน

          โรงเรียนบ้านตาขุน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482  โดยนายช้อย  เกตุแทน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลพะแสง เป็นหัวหน้าร่วมกับราษฎรช่วยกันปลูกสร้าง นายแปลง ธรรมา ศึกษาธิการอำเภอได้ทำการเปิดป้ายให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลพะแสง 2 (บ้านตาขุน) และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามชื่อหมู่บ้านเป็นโรงเรียนบ้านตาขุน  ต่อมา พ.ศ. 2499 พระเวียน เขมโก นายสวาสดิ์  อินทรักษ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตาขุน นายพงษ์ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตาขุน ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร ได้วางโครงการจัดหาไม้ และเงินปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นตามแบบ 002  กรมสามัญศึกษา ขนาดของอาคารเรียนกว้าง 7 เมตร ยาว 27 เมตร จนแล้วเสร็จ และเปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2521 ได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และในปีถัดมาได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นอีก 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน ตามแบบ ป. 1 ข ใต้ถุนสูง สำหรับอาคารประกอบมี บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 2 หลัง 4   ที่นั่ง โรงอาหารซึ่งต่อเติมปรับปรุงจากอาคาร 1 ห้องเรียน เป็นโรงอาหารกึ่งถาวร ปัจจุบันจัดเป็นอาคารสอน ตั้งแต่ อนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

             เดือนกันยายน 2532  นายสมศักดิ์  ทวีราษฎร์ ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์  นายสัญญา  ใจใส่ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2532  –  30  กันยายน  2558

              พ.ศ. 2549  รับงบบริจาคสร้างอาคารอเนกประสงค์สุทธิเกตุ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ด้วยความร่วมมือของนักศึกษา

          พ.ศ. 2554  รับงบบริจาคสร้างอาคารห้องสมุดจากกองทุนพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา  เป็นจำนวนเงิน  340,000 บาท  และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นจำนวนเงิน 100,000  บาท

                   พ.ศ. 2556  รับงบบริจาคสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน จากคณะครู เป็นจำนวนเงิน 60,000  บาท 

                   พ.ศ. 2558  รับงบบริจาคสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน จากองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง  เป็นจำนวนเงิน 290,000  บาท รับงบประมาณปีงบ 2558 จำนวน 150,000 บาท กับงบประมาณปีงบ 2559 จำนวน 473,800 บาท  รวม 623,800 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ข ใต้ถุนสูง โดยชั้นบน ซ่อมเปลี่ยนไม้คร่าว ฝา และประตู 5 บาน พร้อมทาสี ชั้นล่าง ฉาบผนัง ปรับพื้นให้สูงพร้อมปูกระเบื้อง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมฝ้าเพดาน พร้อมทาสี จำนวน 3 ห้องเรียน

             พ.ศ. 2559 รับงบประมาณ ปีงบ 2559 ซ่อมแซมบ้านพักครู สปช 301/26 จำนวน 200,000 บาท ติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้า จำนวน 651,750 บาท และรับงบประมาณปีงบ 2560 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 103/26 โดยเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ซ่อมฝ้าเพดาน เปลี่ยนหน้าต่างเป็นกระจกขอบอลูมิเนียม และทาสี 3 ห้องเรียน จำนวน 400,000 บาท

             พ.ศ. 2561 รับงบบริจาคจากชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำ จำนวน 150,000 บาท ได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำเก่าจาก หมู่ที่ 9 ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน

                   พ.ศ. 2562 รับงบประมาณปีงบ 2562 จากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา 300,000 บาท และจากปีงบ 2563 จำนวน 300,000 บาท ปรับปรุงโรงอาหาร

               โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยปลูกต้นไม้บริเวณหน้าโรงเรียน และนำเทคโนโลยีระบบ ICT มาช่วยในการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ มีโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน มีอาคารห้องสมุด มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นให้โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และชุมชนร่วมกันจัดการศึกษา และได้รับป้ายแสดงถึงการเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตาขุนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน

จำนวน 168  คน ผู้บริหาร 1  คน  ครูประจำการจำนวน  9  คน ครูอัตราจ้าง 3  คน ช่างปูนชั้น 4  จำนวน 1 คน

ครูธุรการ 1  คน  รวมบุคลากรทางการศึกษาและครู  15  คน (ข้อมูล 17 สิงหาคม 2563)

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์