โรงเรียนบ้านตาขุน

หมู่ที่ 1 บ้านโคกหมอ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-397261

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาขุน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
6
8
14
1
อนุบาล 3
7
5
12
1
รวม อนุบาล
13
13
26
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
8
12
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
9
7
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
14
6
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
9
13
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
9
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
11
16
27
1
รวมประถม
61
63
124
6
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564