โรงเรียนบ้านตาขุน

หมู่ที่ 1 บ้านโคกหมอ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-397261

บุคคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน
ครู ปฏิบัติการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวนันทพร ติกบริพัตร์
ครู ปฏิบัติการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวสกุณา นวนทอง
ครู ปฏิบัติการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางศรัณยา เพชรชู
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสุวัจนา เพชรานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นายรัชชา มุสิก
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นางสาวพัชนี ชมบุญ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวศุภรา ศรีรักษา
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นายวีระ ชูจันทร์
นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวสุดารัตน์ ทองถึง
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี