โรงเรียนบ้านตาขุน

หมู่ที่ 1 บ้านโคกหมอ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-397261

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตาขุน

อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง
ปีที่สร้าง 2563
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2541
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2554